bóng đá việt nam ngày hôm nay mấy giờ Xin l?i, c l?i x?y ra

M?t l?i ?? x?y ra trn my ch?.