Malaysia (Perak) - 02/10/2022
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: Bee -Eater Handicap L?p 4 - 1400M (LC) (Track Turf) Th?i gian: 12:45 Ti?n th??ng: RM27100
GRINCING (S): Ng?a s? 11
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t7Rs diego$ 64,00$ 25,00
l?n 22?O TR?NG$ 5,10
l?n th? 33Cch ti?p c?n c?a Galileo$ 17,00
l?n th? 45Lim's Piper
D? bo 2-7$ 80,00
??t d? bo 2-7$ 23,00
3-7$ 25,00
2-3$ 21,00
Tierce 7-2-3$ 1,780,00
B? ba 2-3-7$ 116,00
B? t? 7-2-3-5$ 3,244,00
$ 3,937,00 Gross J/Pot C/F ?? ?ua 2

K?t qu? cu?c ?ua