dota2 betting Quy t?c tr ch?i 4D (c c??c t? xa)

 1. Chung

  1. Cc quy t?c tr ch?i 4D ny (c c??c t? xa) p d?ng cho nh?ng ng??i tham gia ??t c??c b?ng h? th?ng c c??c ti kho?n. Nh?ng ng??i tham gia c?ng ph?i tuan theo cc quy t?c tr ch?i 4D (chung) c ??nh ngh?a c th? p d?ng cho cc quy t?c tr ch?i 4D ny (c c??c t? xa).

  2. ?? trnh nghi ng?, v b?t ch?p b?t c? ?i?u g trong Quy t?c tr ch?i 4D (chung) ng??c l?i, c?ng ty c th? theo quy?t ??nh duy nh?t v tuy?t ??i c?a mnh, t? ch?i (d l ton b? hay m?t ph?n) b?t k? c??c no ???c ??t ho?c yu c?u ??t c??c.

  3. Ch? m?t ch? ti kho?n m?i c th? ??t c??c b?ng h? th?ng c c??c ti kho?n. Ch? ti kho?n ???c cho l ?? ??c, hi?u v ??ng y v?i cc ?i?u kho?n v ?i?u ki?n m? v ?i?u ki?n ti kho?n, cc ?i?u kho?n v ?i?u ki?n trang web c c??c v cc quy t?c tr ch?i 4D (chung).

  4. Cc c??c ???c ??t b?ng ti kho?n c?a ch? ti kho?n ???c coi l ?? ???c ??t b?i ho?c theo h??ng d?n c?a ch? ti kho?n v c?ng ty kh?ng c ngh?a v? yu c?u ho?c xc minh xem ng??i ??t c??c c th?c s? l ch? ti kho?n hay kh?ng.

  5. Ch? ti kho?n ph?i ch?u trch nhi?m m?i lc ?? ki?m tra ?? chnh xc c?a cc chi ti?t c?a cc c??c ???c ??t b?ng h? th?ng c c??c ti kho?n. C?ng ty s? kh?ng ch?u trch nhi?m cho b?t k? t?n th?t, thi?t h?i, chi ph ho?c chi ph no ph?i ch?u, pht sinh, duy tr ho?c ?e d?a ??i v?i ng??i gi? ti kho?n, d c trong h?p ??ng, b? tra t?n hay kh?ng, do b?t k? s? th?t b?i, l?i no V? tr ??t c??c s? d?ng h? th?ng c c??c ti kho?n v b?t k? ly do g.

  6. T?t c? cc c??c ???c ??t b?ng h? th?ng c c??c ti kho?n ph?i tuan theo cc gi?i h?n s? l??ng c? ph?n t?i ?a v t?i thi?u nh? c th? ???c C?ng ty quy ??nh theo th?i gian.

 2. ??t c??c vo trang web c c??c

  1. ?? ??t c??c vo trang web c c??c b?ng h? th?ng c c??c ti kho?n, ch? ti kho?n ph?i tuan th? cc quy trnh sau v b?t k? h??ng d?n no khc do c?ng ty pht hnh trn trang web c c??c theo th?i gian:-

   1. ??ng nh?p vo h? th?ng c c??c ti kho?n th?ng qua trang web c c??c v ti?n hnh trang web x? s? ?? ch?n (cc) ty ch?n c lin quan.

   2. M?t kh?u m?t l?n ("OTP") s? ???c g?i ??n s? ?i?n tho?i di ??ng Singapore ?? ??ng ky c?a ti kho?n, m ch? ti kho?n sau ? s? c?n tham gia vo m?c ?ch xc th?c.

   3. Sau ?, ch? ti kho?n s? ch?n cc ty ch?n c s?n t?i th?i ?i?m ? b?i c?ng ty ?? ??t c??c, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? ty ch?n IBET.

   4. Ch? ti kho?n ch? ???c php ??t theo s? l??ng c??c t?i ?a theo quy ??nh theo quy ??nh c?a c?ng ty theo th?i gian.

   5. ?? ??t c??c, ch? ti kho?n s? ch?n/cung c?p cc ty ch?n/chi ti?t sau theo cc h??ng d?n ???c cung c?p trn trang web c c??c:

    1. s? ho?c s? 4 ch? s? m ??t c??c s? ???c ??t ho?c ???c ch?n b?i ch? ti kho?n th?ng qua ty ch?n Trnh t?o s? ng?u nhin;

    2. ngy rt th?m c lin quan v (cc) s? rt c lin quan; v

    3. S? l??ng c? ph?n, ph?i tuan theo cc gi?i h?n v/ho?c cc ?i?u kho?n nh? c th? ???c C?ng ty quy ??nh theo th?i gian.

   6. Ch? ti kho?n s? v?n cn trn trang n?i ??t c??c ???c ??t trong khi ??t c??c ?ang ???c x? ly v s? ch? xc nh?n v? vi?c ??t c??c c ???c ch?p nh?n hay kh?ng.

   7. Khi ch? ti kho?n nh?p vo "??t c??c" ho?c "ch?p nh?n" nh? tr??ng h?p c th?, anh ta ???c coi l ?? ??a ra l?i ?? ngh? cho c?ng ty cho (cc) ty ch?n BET ???c ch?n.

   8. C?ng ty s? ti?n hnh kh?u tr? s? l??ng c? ph?n. Trong tr??ng h?p m?t s? ho?c t?t c? cc c??c ???c l?a ch?n b?i ng??i tham gia ???c bn h?t, c?ng ty c th? cung c?p cc c??c c s?n khc cho ng??i tham gia. Trong tr??ng h?p ?, ng??i tham gia s?, b?ng cch ??t c??c v?i c?ng ty th?ng qua h? th?ng c c??c ti kho?n, ???c coi l ?? ch?p nh?n cc c??c c s?n khc nh? c th? ???c c?ng ty cung c?p.

   9. N?u kh?u tr? ??y ?? cc kho?n ti?n n? ?? thanh ton ??t c??c l kh?ng ho?c kh?ng th? hon thnh, c?ng ty s? tuyn b? ??t c??c kh?ng h?p l? v t? ch?i ??t c??c. Trong tr??ng h?p ?, c?ng ty c th? quy?t ??nh g?i ph?n ??i nh? v?y v?i ch? ti kho?n v n th?y ph h?p.

   10. ??t c??c s? ???c coi l h?p l? v ch? ???c ch?p nh?n n?u thanh ton ??y ?? ?? ???c th?c hi?n cho c? ph?n c?n thi?t cho kho?n rt th?m c lin quan.

  2. B?ng cch nh?p vo "??t c??c" ho?c "ch?p nh?n" nh? tr??ng h?p c th?, ng??i gi? ti kho?n ???c cho l ?? ??c, hi?u v ??ng y b? rng bu?c b?i cc quy t?c tr ch?i 4D ny (c c??c t? xa), quy t?c tr ch?i 4D (chung), Cc ?i?u kho?n v ?i?u ki?n m? v ?i?u hnh ti kho?n v cc ?i?u kho?n v ?i?u ki?n c?a trang web c c??c.

  3. Thanh ton cho cc c??c ???c ??t s? ???c th?c hi?n b?ng cch s? d?ng ti?n c s?n trong ti kho?n. Trong tr??ng h?p kh?ng c ?? ti?n trong ti kho?n, thanh ton s? ???c th?c hi?n th?ng qua th?a thu?n thanh ton ghi n? tr?c ti?p n?u ch? ti kho?n ?? ch?n cch s?p x?p ?.

 3. ??t c??c qua cu?c g?i ?i?n tho?i

  1. ?? ??t c??c b?ng ?i?n tho?i, ch? ti kho?n ph?i tuan theo cc quy trnh sau:-

   1. Quay s? ???c cung c?p b?i C?ng ty ?? ??t v? tr BET v ??ng nh?p b?ng s? ti kho?n c?a ch? ti kho?n ("m?t") ho?c s? v m? PIN d?a trn cc h??ng d?n ???c ??a ra b?i Prompter.

   2. Ch? ti kho?n s? h??ng d?n c?ng ty, th?ng qua vi?c ch?n m?t lo?t cc s? th?ng qua h? th?ng ph?n h?i gi?ng ni t??ng tc ("IVR") ho?c ??i di?n ???c ch? ??nh c?a c?ng ty ?i?u kho?n v ?i?u ki?n m? ti kho?n v ?i?u hnh;

   3. IVR s? th?ng bo cho ch? ti kho?n v? (cc) ngy rt c lin quan v cung c?p cho ch? ti kho?n cc ty ch?n t??ng ?ng v?i s? c lin quan m ch? ti kho?n c?n ch?n ?? l?a ch?n;

   4. ?? trnh nghi ng?, trong ? h? th?ng c c??c ti kho?n cung c?p cho nh?ng ngy rt th?m m tr ch?i 4D c s?n ?? nh?p c?nh v tham gia c?a cu?c g?i;

   5. Ngay tr??c khi ??t c??c ???c ??t, ch? ti kho?n s? ???c yu c?u xc minh ??t c??c c?a anh ta l?n cu?i cng. Khi ch? ti kho?n yu c?u ??t c??c ???c ??t, anh ta ???c coi l ?? ??a ra l?i ?? ngh? cho c?ng ty cho cc ty ch?n c c??c v c? ph?n ???c ch?n.

   6. Sau khi ?? ngh? ???c th?c hi?n, c?ng ty s? ti?n hnh kh?u tr? s? ti?n c?a c? ph?n.

   7. N?u kh?u tr? ??y ?? cc kho?n ti?n n? ?? thanh ton ??t c??c l kh?ng ho?c kh?ng th? hon thnh, c?ng ty s? tuyn b? ??t c??c kh?ng h?p l? v t? ch?i ??t c??c. Trong tr??ng h?p ?, c?ng ty c th? theo quy?t ??nh c?a mnh, ??a ra ph?n ??i nh? v?y v?i ch? ti kho?n khi c?ng ty th?y ph h?p.

   8. ??t c??c s? ???c coi l h?p l? v ch? ???c ch?p nh?n n?u thanh ton ??y ?? ?? ???c th?c hi?n cho c? ph?n c?n thi?t cho kho?n rt th?m c lin quan;

   9. Ch? ti kho?n c?ng nn ki?m tra ph?n "L?ch s? giao d?ch" c?a trang "Ti kho?n c?a t?i" ?? bi?t chi ti?t v? cc c??c ???c ??t.

  2. Trong tr??ng h?p cc h??ng d?n ???c cung c?p b?i ch? ti kho?n cho c?ng ty qua ?i?n tho?i ???c c?ng ty coi l m? h?, mau thu?n ho?c mau thu?n, c?ng ty c th? coi cc h??ng d?n ny l v? hi?u ho?c hnh ??ng theo cc h??ng d?n ny d?a trn Cc gi? ??nh h?p ly v? y ngh?a c?a h??ng d?n nh? v?y. Ch? ti kho?n ??ng y t? b? v gi?i phng c?ng ty kh?i b?t k? v t?t c? cc khi?u n?i v ?? b?i th??ng cho c?ng ty ch?ng l?i t?t c? cc kho?n l?, thi?t h?i, chi ph, chi ph v trch nhi?m php ly m c?ng ty ph?i ch?u theo cch ni trn.

  3. C?ng ty c quy?n, theo quy?t ??nh duy nh?t v tuy?t ??i c?a mnh, xc minh b?t k? h??ng d?n no nh?n ???c c m?c ?ch b?t ngu?n t? ch? ti kho?n, tr??c khi hnh ??ng theo cc h??ng d?n ? v c?ng ty b?o l?u cc quy?n c?a mnh kh?ng ti?n hnh v?i b?t k? h??ng d?n no nh? v?y n?u cc h??ng d?n ? kh?ng th? ???c xc minh nh? v?y. C?ng ty s? kh?ng ch?u trch nhi?m cho b?t k? khi?u n?i, t?n th?t ho?c thi?t h?i no pht sinh t? ho?c lin quan ??n c?ng ty hnh ??ng theo ho?c kh?ng hnh ??ng theo cc h??ng d?n ?.

  4. C?ng ty b?o l?u cc quy?n c?a mnh ?? kh?ng ch?p nh?n b?t k? h??ng d?n no nh?n ???c m kh?ng ??a ra b?t k? ly do g. C?ng ty s? kh?ng ch?u trch nhi?m cho b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i no m ch? ti kho?n ph?i ch?u t? ho?c lin quan ??n C?ng ty ch?p nh?n ho?c kh?ng ch?p nh?n cc h??ng d?n t? ho?c c m?c ?ch t? ch? ti kho?n.

  5. C?ng ty c quy?n v c th? theo quy?t ??nh c?a mnh (nh?ng s? kh?ng b? rng bu?c) ?? tham kh?o v d?a vo cc b?n ghi ??ng th?i (n?u c) c?a b?t k? cu?c tr chuy?n qua ?i?n tho?i no v?i ch? ti kho?n ?? gi?i quy?t b?t k? tranh ch?p no v?i ch? ti kho?n.

 4. H? s? giao d?ch cho c c??c t? xa

  1. C?ng ty s? cung c?p cho ch? ti kho?n, th?ng qua cc knh lin l?c nh? c th? ?? ???c th?a thu?n, l?ch s? giao d?ch ??t c??c c?a anh ?y/c? ?y.

  2. Chi ti?t t?t c? cc giao d?ch ??t c??c h?p l? v thnh c?ng trong ti kho?n nh? ???c ghi trong cc h? th?ng my tnh c?a c?ng ty s? ???c ph?n nh trong ph?n "L?ch s? giao d?ch" c?a trang "Ti kho?n c?a t?i" c?a ch? ti kho?n. Ch? ti kho?n nn ki?m tra l?ch s? giao d?ch ?? xc ??nh xem c ??t c??c ho?c d? ??nh ??t hay kh?ng, ?? ???c c?ng ty ch?p nh?n.

  3. Ch? ti kho?n th?a nh?n r?ng do cc gi?i h?n k? thu?t, l?ch s? giao d?ch kh?ng th? ???c x? ly v c?p nh?t ngay khi k?t thc v? tr ??t c??c do ch? ti kho?n th?c hi?n. Do ?, b?t k? th?ng tin no m ch? ti kho?n c ???c t? l?ch s? giao d?ch trong khi ch? x? ly v c?p nh?t th?ng tin ? c th? kh?ng th? hi?n chnh xc tr?ng thi hi?n t?i c?a cc giao d?ch c?a ti kho?n c?ng ty.

  4. Ch? ti kho?n ??t c??c (cc) c?ng ty th?ng qua h? th?ng ??t c??c ti kho?n s? ch?u trch nhi?m ki?m tra cc chi ti?t trong l?ch s? giao d?ch cho b?t k? l?i ho?c thi?u st no trong l?ch s? giao d?ch ???c cung c?p cho ch? ti kho?n trn Internet v/ ho?c b?t k? ph??ng ti?n ?i?n t? no khc. B?t k? l?i no trong, thi?u st t? ho?c b?t ??ng v?i cc chi ti?t trong l?ch s? giao d?ch ph?i ???c th?ng bo cho c?ng ty t nh?t su m??i (60) pht (ho?c kho?ng th?i gian khc nh? c th? ???c c?ng ty quy ??nh theo th?i gian theo quy?t ??nh ring c?a mnh) Tr??c khi b?t ??u rt th?m c lin quan, vi?c th?t b?i m ch? ti kho?n s? ???c coi l ?? ch?p nh?n r?ng cc chi ti?t trong l?ch s? giao d?ch l ?ng v chnh xc trong t?t c? cc kha c?nh quan tr?ng ?? th?ng bo cho c?ng ty v? b?t k? l?i no trong, thi?u st t? ho?c b?t ??ng v?i cc chi ti?t trong l?ch s? giao d?ch.

  5. Th?ng tin ho?c d? li?u nh? ???c ghi l?i trong cc h? th?ng my tnh c?a c?ng ty trn t?t c? cc c??c ???c ??t b?i ch? ti kho?n th?ng qua h? th?ng c c??c ti kho?n s? ???c rng bu?c trn ch? ti kho?n.

 5. Thanh ton ti?n th?ng

  1. Gi?i th??ng cho cc c??c ???c ??t th?ng qua h? th?ng c c??c ti kho?n s? ???c chuy?n/ghi c tr?c ti?p vo ti kho?n c?a ch? ti kho?n theo cc ?i?u kho?n v ?i?u ki?n m? v ?i?u hnh ti kho?n, nh? c th? ???c s?a ??i b?i C?ng ty theo th?i gian.

  2. B?t k? gi?i th??ng no ph?i tr? b?i C?ng ty ??i v?i b?t k? ??t c??c chi?n th?ng no s? ???c g?i vo ti kho?n c?a ti kho?n.

  3. N?u ti?n ch?a ???c ghi c vo ti kho?n c?a ch? ti kho?n sau 5 ngy lm vi?c k? t? ngy rt th?m c lin quan, ch? ti kho?n s? lin h? v?i c?ng ty kh?ng mu?n h?n m?t tr?m tm m??i (180) ngy sau ngy rt th?m c lin quan, kh?ng m C?ng ty s? ???c quy?n t?ch thu gi?i th??ng. Trong tr??ng h?p c tranh ch?p, ch? ti kho?n c th? lin h? v?i c?ng ty. Quy?t ??nh c?a c?ng ty v? v?n ?? s? l cu?i cng v rng bu?c.

  4. Cc kho?n thanh ton gi?i th??ng ?? b? chuy?n nh??ng/ghi c sai cho ch? ti kho?n c th? thu h?i ???c b?i c?ng ty t? ti kho?n c?a ch? ti kho?n b?t c? lc no.

 6. Cc rt th?m m cc quy t?c p d?ng

  Theo Quy t?c 7.4 c?a Quy t?c tr ch?i 4D (chung), cc quy t?c tr ch?i 4D ny (c c??c t? xa) s? p d?ng cho cc tr?n ??u tr ch?i 4D t?:--

  1. V? s? 4021/2016 v t?t c? cc tr?n ha ti?p theo trong ? c?ng ty (ho?c ??i ly c?a c?ng ty ho?c bn th? ba ???c ?? c?, ch?n ho?c ch? ??nh b?i n) rt ra cc s? chi?n th?ng ?? rt th?m; v

  2. V? s? 11/2016 v t?t c? cc tr?n ha ti?p theo trong ? c?ng ty p d?ng s? chi?n th?ng c?a x? s? qut Singapore.


Ban hnh b?i
Singapore Pools (Private) Limited
Ngy 30 thng 9 n?m 2016
Phin b?n 1.2