Ứng viên được mời gửi sơ yếu lý lịch chi tiết, nêu mức lương hiện tại và dự kiến sẽ:

Mua lại tài năng, con người & văn hóa
Singapore Pools (Private) Limited
210 Đường giữa #01-01
Singapore 188994

Ngoài ra, bạn có thể gửi e-mail đến P&c@sgpoolz.com.sg.

Ứng viên sẽ được thông báo.