c - 17/10/2019
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: D?ch v? phun kh?ng kh MDN HCP (t? Mackay Race 2) - 1560m - Th?i gian: 12:35 Ti?n th??ng: A $ 19.000
GRINCING (S): Ng?a s? 1,2,14
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t4Cc ng?i sao kh?ng b? r? st$ 24,00$ 6,00
l?n 26Kim c??ng Shaka$ 137,00
l?n th? 33Ng??i gi? v$ 11,00
l?n th? 413Mighty Meerkat
D? bo 4-6$ 1,244,00
??t d? bo 4-6Kh?ng c ng??i chi?n th?ng
3-4$ 12,00
3-6$ 177,00
Tierce 4-6-3$ 232,00
B? ba 3-4-6$ 447,00
B? t? 4-6-3-13Kh?ng c ng??i chi?n th?ng