c (Perth) - 03/10/2022
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: C? quan B?t ??ng s?n (BM78) (t? Warwick Farm Race 5) - 1400m - Th?i gian: 12:50 Ti?n th??ng: A $ 60.000
GRINCING (S): Ng?a s? 4,5,8
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t7C? Madison$ 39,00$ 15,00
l?n 26Qu?n short ng?n$ 9,00
l?n th? 39EllenmacKh?ng c c? t?c th? 3
l?n th? 43M?t tr?i m?c Ruby
D? bo 6-7$ 20,00
??t d? bo B? B? R?IHON TI?N
Tierce 7-6-9$ 487,00
B? ba 6-7-9$ 31,00
B? t? 7-6-9-3Kh?ng c ng??i chi?n th?ng
$ 1,916,00 Gross J/Pot C/F ?? ?ua 2