Nếu bạn nhận thấy rằng bạn hoặc ai đó mà bạn biết có thể là đánh bạc quá mức, hãy gọi Vấn đề quốc gia trợ giúp đánh bạc Hôm nay tại 1800-6-668-668.