Nam Phi - 18/10/2019
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: ITSARUSH.CO.ZA cho ?n b?n T?m Maiden - 1300m - Th?i gian: 18:35 Ti?n th??ng: ZAR74 000
GRINCING (S): Ng?a s? 3
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t4Lasata$ 9,00$ 6,00
l?n 22LU?T CHA$ 17,00
l?n th? 31?nh d?u ng??i gc c?a$ 7,00
l?n th? 47Linngari ??m
D? bo 2-4$ 33,00
??t d? bo 2-4$ 12,00
1-4$ 7,00
1-2$ 15,00
Tierce 4-2-1$ 191,00
B? ba 1-2-4$ 43,00
B? t? 4-2-1-7$ 1,991,00
$ 1,711,00 Gross J/Pot C/F ?? ?ua 2