lịch đá vòng loại world cup Quy tắc trò chơi Toto (cá cược từ xa)

 1. Chung

  1. Các quy tắc trò chơi Toto này (cá cược từ xa) áp dụng cho những người tham gia đặt cược bằng hệ thống cá cược tài khoản.Những người tham gia cũng phải tuân theo các quy tắc trò chơi Toto (chung) có định nghĩa có thể áp dụng cho các quy tắc trò chơi Toto này (cá cược từ xa).

  2. Để tránh nghi ngờ, và bất chấp bất cứ điều gì trong Quy tắc trò chơi Toto (chung) ngược lại, công ty có thể theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, từ chối (dù là toàn bộ hay một phần) bất kỳ cược nào được đặt hoặc yêu cầu đặt cược.

  3. Chỉ một chủ tài khoản mới có thể đặt cược bằng hệ thống cá cược tài khoản. Chủ tài khoản được cho là đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện mở và điều kiện tài khoản, các điều khoản và điều kiện trang web cá cược và các quy tắc trò chơi TOTO (chung).

  4. Các cược được đặt bằng tài khoản của chủ tài khoản được coi là đã được đặt bởi hoặc theo hướng dẫn của chủ tài khoản và công ty không có nghĩa vụ yêu cầu hoặc xác minh xem người đặt cược có thực sự là chủ tài khoản hay không.

  5. Chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm mọi lúc để kiểm tra độ chính xác của các chi tiết của các cược được đặt bằng hệ thống cá cược tài khoản. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí nào phải chịu, phát sinh hoặc duy trì bởi hoặc bị đe dọa đối với người giữ tài khoản, cho dù trong hợp đồng, tra tấn hay không, do bất kỳ sự thất bại, lỗi nào Vị trí đặt cược sử dụng hệ thống cá cược tài khoản vì bất kỳ lý do gì.

  6. Tất cả các cược được đặt bằng hệ thống cá cược tài khoản phải tuân theo các giới hạn số lượng cổ phần tối đa và tối thiểu như có thể được Công ty quy định theo thời gian.

 2. Đặt cược thông qua trang web cá cược

  1. Để đặt cược vào trang web cá cược bằng hệ thống cá cược tài khoản, chủ tài khoản phải tuân thủ các quy trình sau và bất kỳ hướng dẫn nào khác do công ty phát hành trên trang web cá cược theo thời gian:-

   1. Đăng nhập vào hệ thống cá cược tài khoản thông qua trang web cá cược và tiến hành trang web xổ số để chọn (các) tùy chọn có liên quan.

   2. Mật khẩu một lần ("OTP") sẽ được gửi đến số điện thoại di động Singapore đã đăng ký của tài khoản, mà chủ tài khoản sau đó sẽ cần tham gia vào mục đích xác thực.

   3. Sau đó, chủ tài khoản sẽ chọn các tùy chọn có sẵn tại thời điểm đó bởi công ty để đặt cược, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tùy chọn tự chọn và chọn nhanh.

   4. Chủ tài khoản chỉ được phép đặt theo số lượng cược tối đa theo quy định theo quy định của công ty theo thời gian.

   5. Để đặt cược, chủ tài khoản sẽ chọn hoặc nhập các tùy chọn/chi tiết sau trên trang web cá cược theo hướng dẫn được cung cấp trên trang web cá cược:

    1. SET (các) số của các số trên đó đặt cược sẽ được đặt hoặc thông qua tùy chọn Trình tạo số ngẫu nhiên.

    2. ngày rút thăm có liên quan và (các) số rút có liên quan; và

    3. Số lượng cổ phần, phải tuân theo các giới hạn và/hoặc các điều khoản như có thể được Công ty quy định theo thời gian.

   6. Chủ tài khoản sẽ vẫn còn trên trang nơi đặt cược được đặt trong khi đặt cược đang được xử lý và sẽ chờ xác nhận về việc đặt cược có được chấp nhận hay không.

   7. Khi chủ tài khoản nhấp vào "đặt cược" hoặc "chấp nhận" như trường hợp có thể, anh ta được coi là đã đưa ra lời đề nghị cho công ty cho (các) tùy chọn BET được chọn.

   8. Công ty sẽ tiến hành khấu trừ số lượng cổ phần.

   9. Nếu việc khấu trừ đầy đủ các khoản tiền nợ để thanh toán đặt cược là không hoặc không thể hoàn thành, công ty sẽ tuyên bố đặt cược không hợp lệ và công ty có thể đưa ra một đề nghị phản đối hoặc đề nghị của chủ tài khoản có thể bị từ chối theo quyết định của công ty.

   10. Đặt cược sẽ được coi là hợp lệ và chỉ được chấp nhận nếu thanh toán đầy đủ đã được thực hiện cho cổ phần cần thiết cho khoản rút thăm có liên quan.

  2. Bằng cách nhấp vào "đặt cược" hoặc "chấp nhận" như trường hợp có thể, người giữ tài khoản được cho là đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc trò chơi Toto này (cá cược từ xa), quy tắc trò chơi Toto (chung), Các điều khoản và điều kiện mở và điều hành tài khoản và các điều khoản và điều kiện của trang web cá cược.

  3. Thanh toán cho các cược được đặt sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng tiền có sẵn trong tài khoản. Trong trường hợp không có đủ tiền trong tài khoản, thanh toán sẽ được thực hiện thông qua thỏa thuận thanh toán ghi nợ trực tiếp nếu chủ tài khoản đã chọn cách sắp xếp đó.

 3. Đặt cược qua cuộc gọi điện thoại

  1. Để đặt cược bằng điện thoại, chủ tài khoản phải tuân theo các quy trình sau:

   1. Quay số được cung cấp bởi Công ty để đặt vị trí BET và đăng nhập bằng số tài khoản của chủ tài khoản ("một") hoặc số và mã PIN dựa trên các hướng dẫn được đưa ra bởi Prompter.

   2. Chủ tài khoản sẽ hướng dẫn công ty, thông qua việc chọn một loạt các số thông qua hệ thống phản hồi giọng nói tương tác ("IVR") hoặc đại diện được chỉ định của công ty Điều khoản và điều kiện mở tài khoản và điều hành.

   3. IVR sẽ thông báo cho chủ tài khoản về (các) ngày rút có liên quan và cung cấp cho chủ tài khoản các tùy chọn tương ứng với số có liên quan mà chủ tài khoản cần chọn để lựa chọn.

   4. Để tránh nghi ngờ, nơi hệ thống cá cược tài khoản cung cấp cho những ngày rút thăm mà trò chơi TOTO có sẵn để nhập cảnh và tham gia cuộc gọi.

   5. Ngay trước khi đặt cược được đặt, chủ tài khoản sẽ được yêu cầu xác minh đặt cược của anh ta lần cuối cùng. Khi chủ tài khoản yêu cầu đặt cược được đặt, anh ta được coi là đã đưa ra lời đề nghị cho công ty cho các tùy chọn cá cược và cổ phần được chọn.

   6. Sau khi đề nghị được thực hiện, công ty sẽ tiến hành khấu trừ số tiền của cổ phần.

   7. Nếu khấu trừ đầy đủ các khoản tiền nợ để thanh toán đặt cược là không hoặc không thể hoàn thành, công ty sẽ tuyên bố đặt cược không hợp lệ và từ chối đặt cược. Trong trường hợp đó, công ty có thể theo quyết định của mình, đưa ra phản đối như vậy với chủ tài khoản vì nó thấy phù hợp.

   8. Đặt cược sẽ được coi là hợp lệ và chỉ được chấp nhận nếu thanh toán đầy đủ đã được thực hiện cho cổ phần cần thiết cho khoản rút thăm có liên quan.

   9. Chủ tài khoản cũng nên kiểm tra phần "Lịch sử giao dịch" của trang "Tài khoản của tôi" để biết chi tiết về các cược được đặt.

  2. Trong trường hợp các hướng dẫn được cung cấp bởi chủ tài khoản cho công ty qua điện thoại được công ty coi là mơ hồ, mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn, công ty có thể coi các hướng dẫn này là vô hiệu hoặc hành động theo các hướng dẫn này dựa trên Các giả định hợp lý về ý nghĩa của hướng dẫn như vậy. Chủ tài khoản đồng ý từ bỏ và giải phóng công ty khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại và để bồi thường cho công ty chống lại tất cả các khoản lỗ, thiệt hại, chi phí, chi phí và trách nhiệm pháp lý mà công ty phải chịu theo cách nói trên.

  3. Công ty có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, xác minh bất kỳ hướng dẫn nào nhận được có mục đích bắt nguồn từ chủ tài khoản, trước khi hành động theo các hướng dẫn đó và công ty bảo lưu các quyền của mình không tiến hành với bất kỳ hướng dẫn nào như vậy nếu các hướng dẫn đó không thể được xác minh như vậy. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến công ty hành động theo hoặc không hành động theo các hướng dẫn đó.

  4. Công ty bảo lưu các quyền của mình để không chấp nhận bất kỳ hướng dẫn nào nhận được mà không đưa ra bất kỳ lý do gì. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chủ tài khoản phải chịu từ hoặc liên quan đến Công ty chấp nhận hoặc không chấp nhận các hướng dẫn từ hoặc có mục đích từ chủ tài khoản.

  5. Công ty có quyền và có thể theo quyết định của mình (nhưng sẽ không bị ràng buộc) để tham khảo và dựa vào các bản ghi đồng thời (nếu có) của bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại nào với chủ tài khoản để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với chủ tài khoản.

 4. Đặt cược thông qua tùy chọn đăng ký

  1. Theo các giới hạn cá cược được đề cập trong Quy tắc 1.6, công ty có thể, theo quyết định của mình, cung cấp tùy chọn cho chủ tài khoản để đặt cược thông qua hệ thống cá cược tài khoản trên 10 lần rút liên tiếp dựa trên các số được chọn (cho dù thông qua chọn nhanh hoặc chọn nhanh Tự chọn) cho một mục cụ thể ("Đăng ký Toto"), bằng các phương tiện hoặc phương pháp như vậy và theo các điều kiện như công ty có thể thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở giới hạn tối đa về số lượng đăng ký TOTO được phép và duy trì.

  2. Nếu đăng ký TOTO dành cho 5 lần tự chọn ‘System 7 ', thì cùng một bộ số được chọn bởi chủ tài khoản khi đặt đăng ký TOTO sẽ được công ty tự động đặt thay mặt cho chủ tài khoản trong 10 lần rút liên tiếp. Tuy nhiên, nếu đăng ký TOTO dành cho 5 lần đặt cược QuickPick, một bộ số được tạo ngẫu nhiên ở mỗi lần rút sẽ được công ty đặt thay mặt cho chủ tài khoản trong 10 lần rút liên tiếp.

  3. Khi vị trí thành công của đăng ký TOTO, đặt cược đầu tiên trong đăng ký TOTO sẽ được tự động đặt khi doanh số mở cho lần rút Toto tiếp theo. Nếu đăng ký TOTO được thực hiện vào thứ ba, đặt cược đầu tiên sẽ không phải là trận hòa thứ năm, nhưng trong trận hòa thứ hai thay vào đó vì doanh số đã được mở cho trận hòa thứ năm vào thứ ba.

  4. Chủ tài khoản có thể kiểm tra chi tiết đăng ký TOTO của mình trên trang web cá cược và/hoặc hủy đăng ký của mình bằng cách liên hệ với công ty hoặc thông qua trang web cá cược.

  5. Trường hợp yêu cầu hủy đăng ký TOTO được gửi qua bất kỳ trong số hai phương thức được liệt kê ở Quy tắc 4.4 ở trên hoặc nơi chủ tài khoản cung cấp cho công ty thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt tài khoản của mình theo các điều khoản và điều kiện hoạt động và điều kiện tài khoản ( một trong số đó sẽ được gọi là "Yêu cầu hủy"), Yêu cầu hủy sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

  6. Đăng ký TOTO sẽ duy trì hoạt động cho đến khi yêu cầu hủy được thực hiện bởi chủ tài khoản theo các phương thức đã nêu, hoặc cho đến khi tất cả các cược trong đăng ký TOTO đã được đặt, tùy theo cách nào xảy ra trước. Sau khi thông báo được đưa ra bởi chủ tài khoản để chấm dứt tài khoản của mình theo các điều khoản và điều kiện hoạt động và mở tài khoản, tất cả các đăng ký TOTO của chủ tài khoản sẽ bị hủy có hiệu lực ngay lập tức. Nếu chủ tài khoản quyết định sau đó đảo ngược, rút ​​hoặc rút lại quyết định chấm dứt tài khoản của mình và muốn tiếp tục đặt cược với công ty theo chương trình đăng ký TOTO, chủ tài khoản sẽ cần phải đăng ký Toto mới với Công ty.

  7. Tài khoản của người giữ tài khoản sẽ được ghi nợ khi mỗi lần đặt cược thành công theo đăng ký TOTO.

  8. Thanh toán cho các cược theo đăng ký TOTO sẽ được thực hiện theo các quy định của Quy tắc 2.3.

  9. Mỗi lần thử đặt cược theo đăng ký TOTO sẽ được đặt cược theo đăng ký Toto, bất kể đặt cược có được đặt thành công hay không.

  10. Mặc dù không có đặt cược nào được công ty đặt ra thay mặt cho chủ tài khoản đối với bất kỳ khoản rút tiền cụ thể nào vì lý do thiếu tiền trong tài khoản, công ty vẫn sẽ tiến hành các khoản rút thăm tiếp theo trong đăng ký TOTO, nếu có. Đăng ký TOTO sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi đăng ký TOTO được hoàn thành.

 5. Hồ sơ giao dịch cho cá cược từ xa

  1. Công ty sẽ cung cấp cho chủ tài khoản, thông qua các kênh liên lạc như có thể đã được thỏa thuận, lịch sử giao dịch đặt cược của anh ấy/cô ấy.

  2. Chi tiết tất cả các giao dịch đặt cược hợp lệ và thành công trong tài khoản như được ghi trong các hệ thống máy tính của công ty sẽ được phản ánh trong phần "Lịch sử giao dịch" của trang "Tài khoản của tôi" của chủ tài khoản. Chủ tài khoản nên kiểm tra lịch sử giao dịch để xác định xem có đặt cược hoặc dự định đặt hay không, đã được công ty chấp nhận.

  3. Chủ tài khoản thừa nhận rằng do các giới hạn kỹ thuật, lịch sử giao dịch không thể được xử lý và cập nhật ngay khi kết thúc vị trí đặt cược do chủ tài khoản thực hiện. Do đó, bất kỳ thông tin nào mà chủ tài khoản có được từ lịch sử giao dịch trong khi chờ xử lý và cập nhật thông tin đó có thể không thể hiện chính xác trạng thái hiện tại của các giao dịch của tài khoản công ty.

  4. Chủ tài khoản đặt cược (các) công ty thông qua hệ thống đặt cược tài khoản sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các chi tiết trong lịch sử giao dịch cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong lịch sử giao dịch được cung cấp cho chủ tài khoản trên Internet và/ hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác. Bất kỳ lỗi nào trong, thiếu sót từ hoặc bất đồng với các chi tiết trong lịch sử giao dịch phải được thông báo cho công ty ít nhất sáu mươi (60) phút (hoặc khoảng thời gian khác như có thể được công ty quy định theo thời gian theo quyết định riêng của mình) Trước khi bắt đầu rút thăm có liên quan, việc thất bại mà chủ tài khoản sẽ được coi là đã chấp nhận rằng các chi tiết trong lịch sử giao dịch là đúng và chính xác trong tất cả các khía cạnh quan trọng Để thông báo cho công ty về bất kỳ lỗi nào trong, thiếu sót từ hoặc bất đồng với các chi tiết trong lịch sử giao dịch.

  5. Thông tin hoặc dữ liệu như được ghi lại trong các hệ thống máy tính của công ty trên tất cả các cược được đặt bởi chủ tài khoản thông qua hệ thống cá cược tài khoản sẽ được ràng buộc trên chủ tài khoản.

 6. Yêu cầu thanh toán giải thưởng

  1. Giải thưởng cho các cược được đặt thông qua hệ thống cá cược tài khoản sẽ được chuyển/ghi có trực tiếp vào tài khoản của chủ tài khoản theo các điều khoản và điều kiện mở và điều hành tài khoản, như có thể được sửa đổi bởi Công ty theo thời gian.

  2. Bất kỳ giải thưởng nào phải trả bởi Công ty đối với bất kỳ đặt cược chiến thắng nào sẽ được gửi vào tài khoản của tài khoản.

  3. Nếu tiền chưa được ghi có vào tài khoản của tài khoản sau 5 ngày làm việc kể từ ngày rút thăm có liên quan, chủ tài khoản sẽ liên hệ với công ty không muộn hơn một trăm tám mươi (180) ngày Công ty sẽ được quyền tịch thu giải thưởng. Trong trường hợp có tranh chấp, chủ tài khoản có thể liên hệ với công ty. Quyết định của công ty về vấn đề sẽ là cuối cùng và ràng buộc.

  4. Các khoản thanh toán giải thưởng đã bị chuyển nhượng / ghi có sai cho chủ tài khoản có thể thu hồi được bởi công ty từ tài khoản của chủ tài khoản bất cứ lúc nào.

 7. Các rút thăm mà các quy tắc áp dụng

  Theo Quy tắc 8.4 của Quy tắc trò chơi Toto (chung), các quy tắc trò chơi Toto này (cá cược từ xa) sẽ áp dụng cho Toto Draw số 3209/2016 và tất cả các lần rút TOTO tiếp theo.


Ban hành bởi
Singapore Pools (Private) Limited
Ngày 30 tháng 9 năm 2016
Phiên bản 1.2