T?ng c??ng Singapore t? n?m 1968.


Thi?t l?p ?? cung c?p m?t ??i l? php ly, an ton v ?ng tin c?y cho m?i ng??i ??t c??c, chng t?i ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong vi?c ch?ng l?i cc ho?t ??ng c? b?c b?t h?p php. Trong nh?ng n?m qua, chng t?i ?? pht tri?n nhanh chng ?? gi? cho cc tr ch?i c?a chng t?i ph h?p trong khi t?o ra m?t m?i tr??ng ch?i game an ton v c trch nhi?m cho t?t c? m?i ng??i.


Th?ng qua t?t c?, chng t?i v?i t? cch l m?t c?ng ty con thu?c s? h?u ??y ?? c?a H?i ??ng Tote, bo co cho B? Ti chnh, v?n kin ??nh nang cao c?ng ??ng th?ng qua vi?c truy?n t?i t?t c? cc th?ng d? ?? ti tr? cho nh?ng nguyn nhan x?ng ?ng ?? t?t h?n cu?c s?ng c?a ng??i Singapore.


T?m nhn

M?t c?ng ty ch?i game c trch nhi?m x? h?i ??ng c?p th? gi?i ???c khch hng tin t??ng v ???c c?ng ??ng ?nh gi cao.

S? m?nh

Chng t?i cung c?p c c??c an ton v ?ng tin c?y ?? ch?ng l?i c? b?c b?t h?p php.

Gi tr?

  • REspect: Chng t?i n?m l?y s? ?a d?ng v ??i x? v?i m?i ng??i v?i s? t?n tr?ng v nhan ph?m.
  • T?iNTEGRITY: Chng t?i mu?n ni v lm nh?ng g chng t?i ni.
  • T?iNNOVATION: Chng t?i thch th?c cc gi? ??nh c?a chng t?i v p d?ng nh?ng y t??ng t?t h?n ?? thc ??y hi?u su?t.
  • CUstomer Care: Chng t?i ch?m sc cho khch hng c?a chng t?i.
  • CTh?ng th??ng: Chng t?i nang cao c?ng ??ng th?ng qua s? tham gia tch c?c v h?p tc v?i nh?ng ng??i th? h??ng v ??i tc c?a chng t?i.
  • OT? ch?c NE: Chng t?i ?ng vai tr l m?t t? ch?c ???c h??ng d?n b?i m?t m?c ?ch chung.

M?i tr??ng ho?t ??ng

Cc knh bn l? c?a chng t?i bao g?m m?ng l??i chi nhnh v ??a ?i?m c c??c tr?c ti?p c?a chng t?i, ???c h? tr? b?i cc nh bn l? ???c ?y quy?n, nhi?u trong s? ? n?m trong cc siu th? v c?a hng ti?n l?i.


Khch hng ?p ?ng cc yu c?u b?o v? x? h?i c?a chng t?i c?ng c th? ??t c??c tr?c tuy?n b?ng ti kho?n Singapore Pools.
Danh m?c s?n ph?m

Toto k? t? thng 5 n?m 1968 Singapore qut t? thng 2 n?m 1969 4d k? t? thng 5 n?m 1986 Th? thao k? t? thng 3 n?m 1999 ?ua ng?a k? t? thng 1 n?m 2019