Tin tức mới nhất

Tìm hiểu những gì đang xảy ra tại các cửa hàng của chúng tôi.

 

 

Địa điểm tạm thời đóng cửa

Địa điểm Các cửa hàng gần nhất/địa điểm cá cược trực tiếp Đóng Mở ra

BLK 202 Hougang ST 21 #01-00 S530202

Singapore Pools Hougang N2 Branch
BLK 211 Hougang St 21 #01-309 S530211

Singapore Pools Hougang N1 Branch
BLK 106 Hougang Ave 1 #01-1209/1211 S530106

26 tháng 9 năm 2022 Cho đến khi thông báo thêm

BLK 762 Jurong West Street 75 Gek Poh Trung tâm mua sắm #01-338 S640762

Singapore Pools Jurong West N2 Chi nhánh
BLK 276 Jurong West ST 25 #01-05 S640276

Đóng khung và giao dịch PFG
BLK 960 Jurong West Street 92 #01-182 S640960

4 tháng 10 năm 2022 5 tháng 10 năm 2022, 8 giờ sáng

BLK 276 Jurong West ST 25 #01-05 S640276

Singapore Pools Gek Poh Trung tâm mua sắm
BLK 762 Jurong West Street 75 Gek Poh Trung tâm mua sắm #01-338 S640762

Đóng khung và giao dịch PFG
BLK 960 Jurong West Street 92 #01-182 S640960

9 tháng 10 năm 2022, 7 giờ tối 20 tháng 10 năm 2022, 8 giờ sáng